STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1 Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter
Kreditgivare Adress

Adress

Tel.

E-mail
Finans 247 Sverige AB, org.nr. 559091-5194

Adelgatan 21, 211 22 Malmö, Sverige


+46 10 551 75 15

kontakt@profilkredit.se
2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit Kortfristiga lån, med möjlighet till förlängning
Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditlimit eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
10.000 kr
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.
Kredittagaren ska godkänna kreditansökan på deras finansfinans-profil efter kreditansökan. När kunden väl har ingått ett kreditavtal skickar denne in enskilda kreditansökningar, vilka uttryckligen måste accepteras av kreditgivaren för att krediten ska beviljas. Kundens kreditansökningar kan gälla vilka belopp som helst upp till den kreditgräns kunden beviljats. Kreditgivaren förbehåller sig den absoluta rätten att avgöra om kredit ska beviljas, helt eller delvis, när en kreditansökan skickats in. Kreditgivarens beslut att bevilja en kreditansökan ska meddelas kunden. Utbetalningen sker genom banköverföring till kundens bankkonto. Låntagaren får inte ha skyddad identitet.
Kreditavtalets löptid Kreditavtalet gäller på obestämd tid, men kan sägas upp av endera parten i enlighet med standardvillkoren.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika fordringar Exempel

Kreditbelopp: 5000 kr
Att betala tillbaka 5678 kr
Räntor och avgifter: 678 kr krediten ses som ett stående lån och tillbakabetalas samlat på en gång vid lånets förfall.
Det totala belopp som ska betalas
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga kostnader i samband med krediten.
5678 kr
Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.
Krediten beviljas i regel utan säkerhet.
3 Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för avtalet Fast ränta f. n. 39 %
Ränta är gällande om följande förutsättningar är uppfyllda.
  1. Att kreditavtalet förblir giltigt under avtalets löptid.
  2. Att alla parter uppfyller sina förpliktelser riktigt i förhållande till de datum som är angivna i avtalet
  3. Att kreditbeloppet inte höjs under avtalets löptid.
  4. Att lånet inte förlängs.
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
359,67 %
Den effektiva räntan är gällande om följande förutsättningar är uppfyllda.
  1. Att kreditavtalet förblir giltigt under avtalets löptid.
  2. Att alla parter uppfyller sina förpliktelser riktigt i förhållande till de datum som är angivna i avtalet
  3. Att kreditbeloppet inte höjs under avtalets löptid.
  4. Att lånet inte förlängs.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
– en försäkring som säkerhet för krediten

– någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Nej


Nej
Övriga kostnader
Andra kostnader i samband med avtalet Kostnader i samband med försenade betalningar.
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Kredittagaren står för eventuella kostnader hos sitt eget penninginstitut för att kunna ta emot överföringen. Det förekommer i övrigt inga andra kostnader för kreditavtalet.
Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. Kredittagaren kommer att debiteras dröjsmålsränta på det nominella värdet på 39 % per år (svarar till en nominell daglig ränta på 0,106 %) liksom eventuella påminnelseavgifter, förseningsavgift och indrivningskostnader. Dröjsmålsränta tillskrivs 5 (fem) dagar efter förfallodag.
4 Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Du har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Ja.
Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.
Förtidsåterbetalning

Hela krediten eller delar av den kan återbetalas i förtid när som helst.
Ja.
I så fall ska räntan beräknas proportionerligt baserat på den tid då krediten faktiskt utnyttjades (d.v.s. den ränta som ackumulerades fram till återbetalningsdagen). För undvikande av tvivel: uttagsavgiften ska vara densamma och den ska inte påverkas av förtida återbetalning.
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtida återbetalning Nej
Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet
Ja.

Kreditgivaren använder sökandens personkreditupplysningar vid beviljande och bevakning av krediten.
Rätt att få utkastet till kreditavtalet

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.
Ja.
5 Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster
(a) Beträffande kreditgivaren
Registrering Finans 24/7 Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559091-5194
Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndigheten som övervakar Finans 24/7 Sverige AB är:

Finansinspektionen (fi.se)

Tillsynsmyndigheten som inom ramen för sina befogenheter övervakar Finans 24/7 Sverige AB verksamhet är:

Europeiska Centralbanken (ECB) (ecb.europa.eu)

Tillsyn över konsumentkunder utövas också av konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket (kkv.se och konsumentverket.se) och regionförvaltningsverken som är distriktsförvaltningsmyndigheter under Konkurrens- och konsumentverket.
(b) beträffande kreditavtalet
Utövande av ångerrätten
Önskar kunden att använda sig av ångerrätten ska denne kontakta kreditgivaren senast 14 dagar efter avtalets ingående.

Finans 24/7 Sverige AB

ORG-nr. 559091-5194

Adelgatan 21, 211 22 Malmö, Sweden

Kontakt@profilkredit.com

Om kunden redan fått beloppet utbetalt kommer det att beräknas ränta utifrån daglig räntesats från den dag då kunden fick beloppet utbetalt.
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk lag tillämpas på kreditavtalet. Svensk rätt och domstol.
Språkordning Kredittagaren har rätt att få förhandsinformation och avtalsvillkor på svenska kreditgivaren förbinder sig att använda detta språk under den
(c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Klagomål kan lämnas skriftligt till Finans 24/7 Sverige AB @.se, via post benämnt «klagomål» till Finans 24/7, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, Sweden. Finans 24/7 Sverige AB hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är kredittagaren missnöjd kan denne även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Konsumentverket, Box 48, 65102 Karlstad eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.