STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1Långivarens identitet och kontaktuppgifter
Långivare

Adress

Tel.

E-mail

Finans 24/7 Sverige AB, org.nr. 559091-5194

Adelgatan 21, 211 22, Malmö, Sverige

+46 10 551 75 15

kontakt@profilkredit.se

2Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten
Typ av lånHögkostnadskredit. Annuitetslån.
Det sammanlagda lånebeloppet Detta är den övre limiten eller det totala belopp som ställs till förfogande genom låneavtalet.10.000 – 50.000 kr.
Villkoren för lånet Här anges när och hur pengarna kan lyftas.Beviljat lån utbetalas endast till låntagarens angivna bankkonto i en svensk bank. Förutsättningar för att få lån är att låntagaren är myndig, har svenskt personnummer, ett svenskt mobiltelefonnummer samt genomgår en sedvanlig kreditprövning. Låntagaren får inte ha skyddad identitet.
Låneavtalets löptidLåneavtalet gäller för 24 månader.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika fordringarLånet betalas av över 24 delbetalningar som ligger på den dag i månaden som lånet togs. Finans 24/7 Sverige AB har rätt att först avräkna kostnader för lånet, ränta, eventuell påminnelse- och inkassokostnad, kapitalbelopp och därefter eventuell dröjsmålsränta.
Det totala belopp som ska betalas Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga kostnader i samband med lånet.För ett lånat belopp om 10.000 kr till 39 % nominell ränta med en återbetalningstid på 24 månader och 395 kr i uppläggningsavgift, samt en aviagift på 45 kr, blir det totala beloppet som ska betalas 16.200 kr.
Begärda säkerheterDetta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med låneavtalet.Lånet beviljas i regel utan säkerhet.
3Lånekostnader
Låneränta eller i tillämpliga fall de olika låneräntor som gäller för avtaletNominell ränta på 39 % per år.
Effektiv räntaDetta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade lånebeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.Den effektiva räntan på ett belopp på 10.000 kr på 24 månader blir 65,41%
Är det, för att erhålla lånet eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:
  • en försäkring som säkerhet för lånet?
Nej
  • någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av långivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Nej
Övriga kostnader
Andra kostnader i samband med avtaletUppläggningskostnad om 395 kr, samt en aviavgift på 45 kr per månad.
Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla lånet.Långivaren har rätt att debitera dröjsmålsränta om 39 % per år på förfallet belopp till dess betalning sker, eller till dess högkostnadstaket nås. Påminnelseavgift på 60 kr och en inkassokostnad om 180 kr. Ett år anses vara 365 dagar.
4Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt Du har rätt att ångra låneavtalet inom 14 kalenderdagar.Ja. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat lånet.
Förtidsåterbetalning Hela lånet eller delar av den kan återbetalas i förtid när som helst.Ja. I så fall ska räntan beräknas proportionerligt baserat på den tid då lånet faktiskt utnyttjades (d.v.s. den ränta som ackumulerades fram till återbetalningsdagen). För undvikande av tvivel: uppläggningsavgiften ska vara densamma och den ska inte påverkas av förtida återbetalning.
Långivaren har rätt till kompensation vid förtida återbetalningNej
Sökning i en databas Om en låneansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste långivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.Ja. Långivaren använder sökandens personupplysningar vid beviljande och bevakning av lånet.
Rätt att få utkastet till låneavtalet Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om långivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtal med dig.Ja
5Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster
(a) Beträffande kreditgivaren
RegistreringFinans 24/7 Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559091-5194
TillsynsmyndighetTillsynsmyndigheten som övervakar Finans 24/7 Sverige AB är:
  • Finansinspektionen (fi.se)
Tillsynsmyndigheten som inom ramen för sina befogenheter övervakar Finans 24/7 Sverige AB verksamhet är:
  • Europeiska Centralbanken (ECB) (ecb.europa.eu)
  • Tillsyn över konsumentkunder utövas också av konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket (kkv.se och konsumentverket.se) och Datainspektionen (datainspektionen.se)
 
(b) beträffande kreditavtalet
Utövande av ångerrättenÖnskar kunden att använda sig av ångerrätten ska denne kontakta långivaren senast 14 dagar efter avtalets ingående.Finans 24/7 Sverige ABORG-nr. 559091-5194Adelgatan 21, 211 22 Malmö, SwedenKontakt@profilkredit.seOm kunden redan fått beloppet utbetalt kommer det att beräknas ränta utifrån daglig räntesats från den dag då kunden fick beloppet utbetalt.
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicksSvensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/eller behörig domstolSvensk lag tillämpas på låneavtalet. Svensk rätt och domstol.
SpråkordningLåntagaren har rätt att få förhandsinformation och avtalsvillkor på svenska långivaren förbinder sig att använda detta språk under den tid avtalsförhållandet gäller.
(c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstolKlagomål kan lämnas skriftligt till Finans 24/7 Sverige AB via email till kontakt@profilkredit.se eller kla@lendomatic.com, samt via post benämnt "klagomål" till Finans 24/7, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, Sweden. Finans 24/7 Sverige AB hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är låntagaren missnöjd kan denne även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Konsumentverket, Box 48, 65102 Karlstad eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.