Lånevillkor

Lånevillkor hos Profilkredit

Lånevillkor hos Profilkredit – Läs om vilka villkor som gäller när du har tagit ett lån

 

Lånevillkor hos Profilkredit

 

Finans 24/7 Sverige AB, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö

Org.nr. 559091-5194

Tel: 010-551 75 15

E-mail: kontakt@profilkredit.se

Profilkredit.se

 

Lånevillkor hos Profilkredit 2022-05-31.

 

Lånevillkoren inkluderar:

 

 1. Vem kan låna hos Profilkredit?

 

 1. Hur mycket kan jag låna?

 

 1. Kreditvärdering

 

 1. Låneavtal och tillbakabetalning

         4.1 Förlängning och delbetalning.

         4.2 Tillbakabetalning via internetbank

         4.3 Tillbakabetalning via kort

         4.4 Automatisk tillbakabetalning via ditt Profilkreditkonto

         4.5 Annullerade betalningar

 

 1. Avgifter och räntor

 

 1. Ångerrätt och tidig tillbakabetalning av lån

         6.1 Ångerrätt

 

 1. Behandling av personuppgifter

 

 1. Avtalsbrott och missbruk

         8.1 Missbruk

 

 1. Uppsägning av krediten i förtid

 

 1. Ersättningsansvar och skuld

 

 1. Kommunikation mellan dig och Profilkredit

 

 1. Klagomål

 

 

 1. Vem kan låna hos Profilkredit?

 

Du kan ta ett lån hos Profilkredit om du är minst 21 år och max 67 år. Dessutom finns följande krav för att erhålla ett lån:

 

 • Du ska ha ett svenskt personnummer och folkbokföringsadress
 • Du ska ha en aktiv e-mailadress
 • Du ska ha ett svenskt mobiltelefonnummer
 • Du ska ha en regelbunden inkomst
 • Du ska ha ett bankkonto
 • Du ska ha e-legitimation

 

 1. Hur mycket kan jag låna?

 

Hos Profilkredit kan du ansöka om lån på mellan 10.000 och 50.000 kr under 24 månader.

 

Ett nytt lån kan först beviljas efter en genomförd tillbakabetalning av ett existerande lån. Tillbakabetalning av lånet anses som genomfört, när lånebeloppet, räntor och avgifter är mottaget på Profilkredits bankkonto. Lånet är en högkostnadskredit.

 

 

 1. Kreditvärdering

 

Profilkredit beviljar lån till privatpersoner baserat på en individuell kreditprövning som tar utgångspunkt i upplysningar från dig personligen, samt från följande externa kreditvärderingsbolag:

 

 • Bisnode Kredit AB

 

Profilkredit kan samtidigt inhämta ytterligare upplysningar för värdering av din kreditvärdighet från andra finansiella institut. Profilkredit värderar således din kreditvärdighet utifrån en samlad värdering och förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan mot bakgrund av dessa upplysningar.

 

 1. Låneavtal, förlängning och tillbakabetalning

 

Om du uppfyller Profilkredits krav och värderas som kreditvärdig, får du ett låneerbjudande, som du kvitterar ut med hjälp av din e-legitimation. Efter att du har mottagit låneerbjudandet, ska du aktivt ge ett slutgiltigt godkännande och signera med BankID, innan det blir skickat till utbetalning.

 

Låneerbjudandet gäller så länge du är inne på sidan och därefter kommer du inte längre att ha möjlighet att godkänna det. Om du går ut från sidan, men önskar ett nytt lån, ska du ansöka om ett nytt lån. Dock gäller kreditprövningen i 4 dagar, så du inte behöver genomgå en ny.

 

Om du godkänner låneerbjudandet, är det gällande från den dag du genomför själva bekräftandet av lånet. Kort efter du har godkänt lånet, blir pengarna utbetalda. Beroende på vilken bank du har, kommer du att mottaga pengarna inom direkt och upp till 1-2 vardagar.

 

Det är viktigt att det är du som ansöker som ska ha lånet och att du har satt dig in i lånevillkoren och även läst SEKKI-dokumentet under EU låne-info. Det här är en högkostnadskredit.

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun.

 

4.1 Delbetalning.

 

Som utgångspunkt delbetalar du lånet över 24 månader. Förfallodagen för delbetalningarna sker alltid den 27:e i månaden. Om du tar ett lån mellan den 1:a - 15:e i månaden, kommer din första betalning att vara den 27:e i samma månad. Om du tar ett lån mellan den 15:e - 31:a i månaden, kommer din första betalning att vara den 27:e i efterföljande månad.

 

4.2 Betalning

 

Lånet ska, tillsammans med låneränta och avgifter, återbetalas genom 24 lika stora delbetalningar. Varje delbetalning ska ha inkommit senast på förfallodagen. Betalningen görs på dina sidor och sker enklast genom kortbetalning eller genom Trustly överföring, båda görs via ditt Profilkreditkonto.

 

4.3 Betalning via kort

 

Du kan betala tillbaka lånet med kort via ditt Profilkreditkonto.

Följande kort kan användas vid en tillbakabetalning:

 

 • VISA
 • Mastercard

 

Kostnader vid betalning via kort står Profilkredit för och inga extra kostnader kommer att tillkomma.

Det finns ingen möjlighet till att ta bort ditt registrerade kort under tiden du har ett existerande lån. Ifall kunden får ett nytt betal/kreditkort under lånets löptid har du möjlighet till att uppdatera det via hemsidan.

Kortuppgifterna kommer tas bort i samband med att vi tar bort alla kontaktuppgifter efter 5 år. Innan dess finns det ingen möjlighet till att ta bort kortuppgifterna.

 

4.4 Automatisk tillbakabetalning via ditt Profilkreditkonto

 

Utöver ovanstående tillbakabetalningsmetoder har du även möjlighet för att göra en automatisk tillbakabetalning, där du blir krävd på lånebeloppet samt lånekostnader på förfallodagen. Kravet kommer att synas på ditt Profilkreditkonto och kan styras via ditt konto på Profilkredit. När den automatiska tillbakabetalningen är genomförd och Profilkredit har registrerat tillbakabetalningen, kommer du att få ett kvitto via sms eller e-mail.

 

Låntagaren som framgår på låneavtalet, ansvarar för lånet och för betalningen. Ändrar du kort under en låneperiod, som är kopplat till den automatiska tillbakabetalningen, ska du meddela detta till Profilkredit och uppdatera dina uppgifter via ditt konto på Profilkredit.se

 

4.5 Annullerade betalningar

 

Gör du en betalning, som senare dras tillbaka eller annulleras, anses denna aldrig som genomförd. Profilkredit är då berättigat att lägga på räntor och avgifter på lånet, på samma sätt som om lånet aldrig var tillbakabetalat.

 

 1. Avgifter och räntor

 

För lånet betalar du en uppläggningsavgift om 395 kr. Avgiften debiteras vid ingående av avtalet och kapitaliseras. Du betalar också låneränta med 39 % på utestående kapitalbelopp och låneräntan, samt en aviavgift om 45 kr per avi.

Om du inte betalar den överenskomna delen i tid, kommer du att behöva betala dröjsmålsränta på 39% på det förfallna kapitalbeloppet och låneräntan, samt aviavgiften till dess betalning sker eller till dess att högkostnadstaket nås.

Se refererad prislista: Prislista

 

 1. Ångerrätt och tidig betalning av lån

 

Vill du betala tillbaka ditt lån innan det avtalade förfallodatumet, kan detta göras när som helst, helt eller delvis. Det kan göras utan ytterligare kostnader och dina samlade kostnader vid en tidig tillbakabetalning, kommer inte att överstiga det från början avtalade beloppet. Om skulden ska övertas av ett samlingslån, så kommer Profilkredit att ta ut en administrativ avgift på 395 kr för att hantera handläggningen. Önskar du att betala tillbaka lånet före förfallodagen, så kan du göra det via dina sidor eller ska du ge ett skriftligt besked via e-mail: kontakt@profilkredit.se

 

6.1 Ångerrätt

 

Du har rätt att ångra ingått avtal med Profilkredit under 14 dagar från den dag då du ingick avtalet. Om ångerperioden löper ut på en lördag, söndag eller helgdag, löper fristen ut nästkommande vardag.

 

Om du önskar att utnyttja din ångerrätt ska du snarast meddela Profilkredit detta genom att höra av dig till kundservice.

 

Du ska därefter betala tillbaka det samlade lånebeloppet med löpande räntor från det datum du ingick avtalet till det datum lånet blir tillbakabetalt. Tillbakabetalningen ska senast ske 30 dagar efter att du har meddelat det till: kontakt@profilkredit.se angående ärendet om din ångerrätt eller via telefon.

 

 1. Behandling av personuppgifter

 

För information om Profilkredits behandling av personuppgifter och om dina rättigheter med anledning av behandlingen, se vår personuppgiftspolicy på Se privat policy på https://profilkredit.se/privat/

 

 1. Utebliven betalning och inkasso

 

Vid tillfälle av utebliven betalning, kommer Profilkredit att skicka en påminnelse för vilken en avgift på 60 kr kommer att debiteras, samt att det tillkommer dröjsmålsränta på 39 % på det förfallna kapitalbeloppet och låneräntan, samt aviavgift till dess betalning sker, eller till dess högkostnadstaket nås. Om betalning uteblir trots påminnelse kan fordran överlämnas till inkasso, varvid ytterligare kostnader tillkommer.

 

8.1 Missbruk

 

Vid tillfälle av missbruk av låneavtalet kommer Profilkredit att lämna vidare informationen till tredje part i form av kreditvärderingsföretag och kreditregister. Utöver detta polisanmäler Profilkredit bedrägerier och missbruk.

 

 1. Uppsägning av krediten i förtid

 

Kredittagaren kan när som helst reglera hela den kvarvarande skulden utan att ta hänsyn till någon uppsägningstid. Kredittagaren är dock skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen.

 

Profilkredit har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och att kräva återbetalning av hela krediten inklusive ränta och kostnader om:

 • Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 % av kreditfordran,
 • Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 % av kreditfordran om dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter,
 • Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning.
 • Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om Profilkredit vill få betalt i förtid gäller en uppsägningstid om minst 1 månad räknat från den tidpunkt då Profilkredit skickar ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren. Om Profilkredit inte skickar ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Profilkredit krävt betalning enligt stycket ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.

 

Profilkredit har även rätt att säga upp krediten i förtid för det fall Profilkredit inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bl.a. avseende löpande kundkännedom.

 

 1. Ersättningsansvar och skuld

 

Långivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, bojkott, blockad, lockout, strejk, naturkatastrof, eller någon annan liknande omständighet utom långivarens kontroll, s.k. force majeure. Långivaren ansvarar inte för indirekta skador om långivare har förfarit med normal aktsamhet.

 

Om det föreligger hinder för långivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan, får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

 

 1. Kommunikation mellan dig och Profilkredit

 

Kommunikation mellan dig och Profilkredit vidrörande låneavtalet ska ske skriftligen via e-mail till kla@lendomatic.com

 

Vid eventuella ändring av din adress, telefonnummer, eller e-mail, ska du så fort som möjligt uppdatera denna information via ditt konto hos Profilkredit. E-mail och textmeddelanden skickas till dig och det är därför viktigt att Profilkredit har dina uppdaterade personuppgifter. Eftersom låneavtalet är undertecknat av dig, är du uttryckligen överens om att Profilkredit och dess representanter kan kontakta dig via e-mail, brev och sms.

 

 1. Klagomål och tvister

 

Vid ett eventuellt klagomål eller vid en konflikt ber vi dig att skriftligen vända dig via e-mail till kla@lendomatic.com.

 

Om du inte är nöjd med den lösning som i samarbete med Profilkredit erbjuds, kan du framföra en klagan. Du kan hitta information om var du ska vända dig för att framföra en eventuell klagan hos Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Vid framförande av klagomål hittar du information om proceduren på de nämnda organisationernas hemsidor.

 

Svensk lag tillämpas på kreditavtalet och eventuell tvist avgörs i svensk domstol.

 

Profilkredit (ägt av Finans 24/7 Sverige AB) Org.nr. 559091-5194

Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö

Tel: 010 551 75 15

E-mail: kontakt@profilkredit.se

Profilkredit.se

Privat

 

Profilkredit vill att du får den bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår hemsida. Det innebär att vi använder oss av cookies, för att känna igen små saker som gör din användarupplevelse mycket bättre hos Profilkredit. Cookies är små textfiler, som ger Profilkredit möjlighet att lagra lite nödvändig information på din dator. Det ger oss INTE tillgång till några privata filer eller liknande på din dator, utan aktiveras endast när du besöker vår hemsida.

 

Profilkredit använder cookies till följande:

 

 • Till att känna igen dina logg-in uppgifter om du har valt det.

 

 • Till Google Adwords, som informerar oss vilka sidor du har besökt. Det används för att förbättra användarupplevelsen för dig.

 

Önskar du att rensa cookies?

 

Du kan när som helst ta bort cookies som Profilkredit lagrat. Du kan enkelt gå in i inställningarna i din browser och radera dem. Profilkredit kommer då inte längre att ha cookies på din dator. Dock ska du vara uppmärksam på att nästa gång du besöker vår hemsida kommer vi att lagra cookies igen.

 

Det är också möjligt att blockera helt för cookies. Väljer du det, kan det dock vara några enkla funktioner som inte helt fungerar riktigt på Profilkredit.se

 

Vilka uppgifter sparar vi?

 

När du upprättar ett konto hos Profilkredit anger du dina låneupplysningar. Profilkredit sparar ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-mail och bankkontonummer. Utöver det har vi din låne- och tillbakabetalningshistorik som kan bli använd till marknadsföring, så länge du har accepterat att ta emot marknadsföring från Profilkredit genom anmälan.

 

Registrering av personnummer är ett krav för att ta ett lån hos Profilkredit. Vi ber dig upplysa oss det, så att vi kan kontrollera att det verkligen är du som har fyllt i låneansökan och att det är du som skrivit under för lånet, samt mottager pengarna på ditt konto.

 

Därför är Profilkredit under Datainspektionens krav och rekommendationer med hänsyn till GDPR. All kommunikation sker genom en SSL kryptering för att säkert hantera personlig information. SSL står för Secure Socket Layer och är en kryptering som säkerställer att endast du och Profilkredit kan se informationen som du lämnar på hemsidan.

 

Profilkredit (ägt av Finans 24/7 Sverige AB) Org.nr. 559091-5194

Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö

Tel: 010 551 75 15

E-mail: kontakt@profilkredit.se

Profilkredit.se