inkassokrav

Vad är en revers?

Ett skuldebrev eller en så kallad revers är ett skriftligt avtal som träffas mellan två eller flera parter, kring fördelningen av ansvarsbördan vid en skuld. I denna ska det således framgå vem som bär ansvaret vid återbetalningen av en skuld, lånevillkoren såsom räntesatsen samt dess storlek, här bestäms även gäldenären (låntagare)och borgenären (långivare). Konkret är reversen ett dokument som skrivs under vid ett lån av pengar, hos exempelvis banken eller liknande. Syftet med att ha ett skuldebrev eller revers är att säkerställa någon typ av kvitto eller bevis på att skulden ska återbetalas för att skapa en trygghet för långivaren.

Hur skriver man en revers?

Generellt sett så finns det inga specifika eller formella krav på vad som bör ingå i en revers, men det krävs alltid en underskrift av låntagaren för att reversen ska vara giltig. En revers som innehåller utförlig och detaljerad information är oftast en bättre revers eftersom risken för missförstånd minimeras då. Det som bör finnas med är följande information;

 • Lånebeloppet
 • Borgenär respektive gäldenär
 • Eventuell ränta och hur den ska beräknas samt om den ska löpa på skulden
 • Eventuell återbetalningstid
 • Hur lånet ska betalas tillbaka
 • Vad som händer om pengarna inte återbetalas enligt överenskommet avtal
 • Underskrift av båda parter samt datering

När dokumentet sedan har upprättats så behåller borgenären originalet och ger sedan ett kvitto till gäldenären. Återigen så behöver inte reversen utformas på något specifikt sätt men det väsentliga är det måste finnas tydlig information samt att all relevant information om ansvarsbördan och dess fördelning bör framkomma.

inkassokrav

Vad är ett löpande skuldebrev?

Det finns fortsättningsvis olika typer av reverser eller skuldebrev att välja mellan. Löpande skuldebrev kan delas in i två kategorier; orderskuldebrev samt innehavarskuldebrev. Varav den första innebär att brevet är ställt till en fysisk person eller juridisk person, där brevet kan överlåtas genom att den nuvarande borgenären skriver under överlåtelsen och ger därmed sitt godkännande. Innehavarskuldebrev däremot innebär att den som har skuldebrevet i sin ägo har rätten att kräva in betalningen när brevet förfaller.

Till skillnad från ett löpande skuldebrev så är ett enkelt skuldebrev den vanligaste typen när det gäller reverser mellan privatpersoner. Denna är istället ställd från en specifik person och återbetalningen ska ske till just den personen. Enkla skuldebrev är ej avsedda för att överlåtas, även om de möjligheten finns. Om någon önskar överlåta ett enkelt skuldebrev så behöver gäldenären underrättas om denna, samt ska exakt samma rättigheter respektive skyldigheter gälla för den nya borgenären som för den tidigare borgenären.

Två andra väsentliga skillnader mellan ett löpande skuldebrev (orderskuldebrev och innehavarskuldebrev) och ett enkelt skuldebrev är följande, det är lättare att sälja vidare skuldebrevet samt att det ger borgenären ett tydligare rättsligt skydd.

Kan en revers preskriberas?

Alla skulder har en preskriptionstid så det innebär att en revers likaså kan preskriberas. Oavsett om det handlar om ett enkelt skuldebrev eller ett löpande, så har exempelvis ett lån till privatperson en preskitiptinstid på 10 år.

Kan man skriva en revers mellan två privatpersoner?

Normalt sett skrivs skuldebrev under med banken eller liknande aktör, men det går faktiskt att skriva en revers mellan två privatpersoner. Ett skuldebrev är egentligen ett löfte mellan två parter eller personer om att en skuld ska återbetalas. Fortsättningsvis kan skuldebrevet ha samma utformning och innehåll, så att det hålls formellt och tydligt.

Profilkredit

Bättre med ett lån som inte förstör relationer

Det finns en hel del saker att beakta när man ansöker om ett lån. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal där en säkerhet och trygghet kan garanteras för borgenären, vilket är helt avgörande för att en borgenär ska våga låna ut pengar till någon. Därför är det inledningsvis viktigt att ha skriva ett skuldebrev. Därtill är det viktigt att se till att skuldebrevet ligger i ett säkert förvar och inte kan tappas bort, eftersom det är den giltiga säkerheten för att lånet betalas tillbaka. En annan väsentliga sak att ha i åtanke är reflektera över vem du sluter ett avtal med och lånar pengar av eller till. Att låna ut pengar eller låna pengar av nära vänner eller nära relationer kan vara väldigt problematiskt. Pengar är ett känsligt ämne för många och det tenderar vara en faktor som kan förstöra en relation. Om det ändå sluts ett avtal mellan två nära vänner eller liknande, är det högst viktigt att skuldebrevet är noga utformat och tydligt gällande lånevillkor och ansvarsbördan. I ett sådant fall kan det vara gynnsamt att få professionell rådgivning om vad ett skuldebrev ska innehålla, hos exempelvis en ekonom eller jurist.

I annat fall så är det bättre att vända sig till en formell aktör och ansöka om ett privatlån, exempel på sådana finns att läsa om på Profilkredit. Profilkredit är en svensk kreditutgivare som erbjuder olika lån till privatpersoner. Denna hemsida innehåller råd och tips om lån och ansökan, därtill går det att ansöka om lån online. Hela ansökningsprocessen framgår även väldigt tydligt och vid eventuella frågor finns det tydliga kontaktuppgifter att nå via deras e post eller telefonnummer. Läs mer om Profilkredits snabblån här.

Profilkredit

Sammanfattning om Revers

En revers är i princip samma sak som ett skuldebrev, vilket är ett avtal som träffas mellan två eller flera parter. I denna ska det framgå vem som är borgenären respektive gäldenären, information om skulden och lånevillkoren. Generellt sett så gäller det att ju mer utförlig och detaljerad en revers är, desto mindre risk finns det till missförstånd mellan parterna kring ansvarsbördan om skuld, dess storlek eller andra villkor. Syftet med att ha en revers är för att ge borgenären en trygghet eller säkerhet för att pengarna denne lånar ut, kommer bli återbetalda. Fortsättningsvis finns det inga speciell riktlinjer för hur ett skuldebrev bör utformas, men oftast ska följande ändå ingå;

 • Lånebeloppet
 • Borgenär respektive gäldenär
 • Eventuell ränta och hur den ska beräknas samt om den ska löpa på skulden
 • Eventuell återbetalningstid
 • Hur lånet ska betalas tillbaka
 • Vad som händer om pengarna inte återbetalas enligt överenskommet avtal
 • Underskrift av båda parter samt datering

Det finns olika typer av skuldebrev, både enkla och löpande skuldebrev, där den senare delas in i två kategorier; orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Två viktiga skillnader att känna till är att mellan ett löpande skuldebrev (orderskuldebrev och innehavarskuldebrev) och ett enkelt skuldebrev är att det är lättare att sälja vidare skuldebrevet samt att det ger borgenären ett tydligare rättsligt skydd. Det går att sluta ett avtal mellan två privatpersoner eftersom ett skuldebrev faktiskt är ett löfte mellan två parter, som handlar om att den ena ska återbetala skulden till den andra. Det medföljer emellertid risker att låna pengar eller låna ut pengar till en nära vän eller relation, eftersom pengar är ett känsligt ämne och tenderar vara upprörande om det inte processen sker sakligt och professionellt. Därför är en god idé att besöka hemsidan Profilkredit.se för att se vilka andra lånemöjligheter du har som privatperson.